Tharunee Face Book Page
Tfí ,.akhg fï i;sh fldfyduo @
Apr 20, 2014 ,12.15 pm
your-lagna-this-week
Tfí ,.akhg fï i;sh fldfyduo @
í,SÑka lshk meyem;a nfõ ryi
Apr 20, 2014 ,12.07 pm
bleaching-skin
í,SÑka lshk meyem;a nfõ ryi
iqn M, ,nkak kele;a wkq.ukh lruq


Apr 20, 2014 ,11.40 am
nakath
fi!r.%y uKa‌v,h fyj;a ysre mjqf,a wêm;s kï jQ iQ¾hhd rdYs pl%h ;=< .uka lsÍug mgka .kafka Tyqg WÉp jQ fïI rdYsfhks'
ri W;=rk lcq ud¿j
Apr 20, 2014 ,11.28 am
cashew-recipe
ri W;=rk lcq ud¿j
kj fhdjqka ¥ orejkaf.a fmdaIK wjYH;d
Apr 20, 2014 ,11.19 am
feed-your-children
hym;a fi!LHhla mj;ajdf.k hEug ksje/È fmdaIKh fukau YdÍßl" udkisl yd iudchSh hymeje;au fnfyúka bjy,a fõ' ksfrda.su;a j¾Okhg hym;a fi!LHhla w;HjYH jk w;r whym;a fi!LH fya;=fjka u;=jk wys;lr m%;sM, orejdf.a bÈß .ukg ndOd muqKqjkq we;'
coffee
Apr 20, 2014 ,11.09 am Views 115
mushroom-recipe
Apr 20, 2014 ,11.03 am Views 137
duminda
Apr 20, 2014 ,10.46 am Views 69
dinakshi-priyasad
Apr 20, 2014 ,10.42 am Views 117
ranjan-ramanayaka-celebrated-new-year-festival
Apr 20, 2014 ,10.35 am Views 232
sajani-shamalee
Apr 20, 2014 ,10.27 am Views 113
kuja
Apr 19, 2014 ,12.00 pm Views 257
hand-line-horoscope
Apr 19, 2014 ,11.43 am Views 213
ravi-affect-aries
Apr 19, 2014 ,11.39 am Views 288
Star Of The Day
Wallpapers
Wallpapers
Wallpapers
Wallpapers
Spicy Seafood Recipe
Apr 18, 2014 ,12.04 pm
Spicy Seafood Recipe

Spicy Seafood Recipe
Ingredients
Best Super foods for Weight Loss
Apr 18, 2014 ,11.52 am
Best Super foods for Weight Loss
Superfoods build bones, prevent chronic diseases, improve your eyesight, and even keep your mind sharp. But did you know new evidence suggests these foods can also help you getand stayslim
Malinga to be the permanent captain of T 20-20
Apr 18, 2014 ,11.33 am
Malinga to be the permanent captain of T 20-20
Sri Lanka cricket Institute information reveals that Malinga is supposed to be the captain of T20-20 in future
 Kokis
Apr 11, 2014 ,03.00 pm
 Kokis
Ingredients

 800  g  Rice floor (i.e 800g raw rice pounded)
     Thick milk of 1 large coconut
 2    Eggs
 5-6  Desert Spoons  Salt Water
 3/4  Bottle  Coconut or Vegetable Oil
Aluth Avurudu Recipe: Asmi
Apr 11, 2014 ,12.47 pm
Aluth Avurudu Recipe: Asmi
Aluth Avurudu Recipe: Asmi is  another traditional Sri lankan recipe.lot of skills involved in this too. many Sri lankans do such recipe during the festival season
Malinga and Aussie girl in rickshaw
Apr 11, 2014 ,12.43 pm Views 67
Sri Lankan Style seafood Soup
Apr 11, 2014 ,12.26 pm Views 88
I am Lion hear me ROAR!
Apr 10, 2014 ,12.27 pm Views 57
Egg Noodles Sri Lankan Style
Mar 31, 2014 ,05.15 pm Views 240
Moments of love captured
Mar 31, 2014 ,01.56 pm Views 112
Will settle down in Matara - Nadees
Mar 31, 2014 ,01.46 pm Views 138
Watermelon cupcakes
Mar 19, 2014 ,02.32 pm Views 234
Chick Pea Rice
Mar 14, 2014 ,04.53 pm Views 268
The Straight Truth About Keratin an
Feb 22, 2014 ,12.04 pm Views 705
Daily Horoscope
wfma‍%,a 18
Apr 18, 2014 ,09.14 am
april-18-2014-daily-horoscope
fïI
LATEST GOSSIPS
rÕmEu f,fyis fohla fkfuhs
ta ksid leurdjg ys;

Apr 20, 2014 ,10.46 am
duminda
rÕmEu f,fyis fohla fkfuhs
ta ksid leurdjg ys; .shd'''
Ôú;hg ióm flfkla ;du keye
Apr 20, 2014 ,10.42 am
dinakshi-priyasad
we;a;gu uu ys;=jdg;a jeäh úYd, ckm%sh;ajhla ?k fg,sJdgH ysñlrf.k ;sfhk nj fmfkkjd ,efnk m%;spdrj,ska'
we;a;gu ug f.dvla‌ flaka;s hkjd
) ksfrdaId )

Apr 20, 2014 ,10.39 am
nirosha
k¾;kh uf.a Ôú;fha fldgila‌
leú,s yokak ug ìß|la fldhskao@ ) ;ksju wjqreoao
Apr 20, 2014 ,10.35 am
ranjan-ramanayaka-celebrated-new-year-festival
ireidfrg wÆ;a wjqreÿ isß;a úß;a ál lr,d wjqreoao iurkak mq¿jka mjq,a miqìula ug kE' uf.a wïud ;d;a;d oeka Ôj;=ka w;r kE' mjq,la lsh,d ìß| orefjda keye' ug bkafka wlal ú;rhs' th;a oeka bka
jerÈ ud¾.fha .sfhd;a ;uhs jev jrÈkafka
Apr 20, 2014 ,10.27 am
sajani-shamalee
jerÈ ud¾.fha .sfhd;a ;uhs jev jrÈkafka
LATEST NEWS
f,aishg lkakg neß lcq uofha l;dj
Apr 20, 2014 ,10.18 am
f,aishg lkakg neß lcq uofha l;dj
isxy, oñ, wÆ;a wjqreoafoa msfik wdydr j¾. w;ßka iqúfYaIS jákdlula‌ yd m%ùK rihla‌ we;af;a lsß lcq ud¿jgh' wjqreÿ iuhg u lcq .ia‌j, lcq iE§ lcq ud¿j wjqreÿ fïihgu jäkafka uyd idvïnr ,S,dfjka wksl=;a jExcko wNsnjñks'
ks¾kdñl fm;aiulska rgg fy<sjQ ukïfmaß >d;kh


Apr 20, 2014 ,10.12 am
ks¾kdñl fm;aiulska rgg fy<sjQ ukïfmaß >d;kh<br><br>
l;r.u rEu;sh f,i wNsfIal ,o fma%uj;S ukïfmaß >d;khg ,la‌ù bl=;a wfma%,a 17 jeks Èkg yßhgu jir 43 la‌ iïmQ¾K úh'
ishÆ foau kefia lsisjla‌ ke; ia‌:sr
hEhs lshd ÈjHdxc,S ure;a iu. fkdhk .uka .shd


Apr 19, 2014 ,09.47 am
ishÆ foau kefia lsisjla‌ ke; ia‌:sr<br>hEhs lshd ÈjHdxc,S ure;a iu. fkdhk .uka .shd<br><br>
l=vd orejkag wÆ;a wjqreoao hkq ienúkau jika;hls' wÆ;a we÷ï me<÷ï weÛ,d kE .uka hkakg Tjqka fndfyda leu;s fõ' ks,dl+rla‌ nUr pl%hla‌ o,ajd m%S;s fkdjk orefjla‌ fï ld,hg fidhd .ekSu ÿIalrh'
facebook